Odpowiedzialność

Odpowiedzialna rodzinna firma z wizją

W najróżniejszych obszarach Grupy RIDI w całej Europie pracuje obecnie ponad 600 osób. Ponieważ jednak RIDI nadal rodzinną firmą średniej wielkości, ma świadomość swojej dużej odpowiedzialności wobec pracowników.

Jako jeden z pracodawców w swoim regionie, firma postawiła sobie za ważny cel bliskość pracowników. Niezależnie od pochodzenia, wieku i płci stwarza się im takie warunki ramowe, które oferują wszystkim takie same możliwości.

Odpowiedzialność społeczna wobec pracowników przejawia się doskonałymi warunkami pracy, elastycznymi godzinami pracy w wielu działach, opieką lekarza zakładowego z bezpłatnymi ofertami, zdrowym jedzeniem w stołówce, a także zajęciami sportowymi dla różnych grup. Dostępna nieopodatkowane świadczenie jako składka na ubezpieczenie zdrowotne, a także gratyfikacje, premie za wyniki oraz wiele innych świadczeń.

Firma RIDI pragnie, aby pracownicy dobrze czuli się w pracy i byli z niej zadowoleni. Gwarancją tego jest bliskość przełożonych, otwarte drzwi – nawet u dyrektorów.

Podnoszenie kwalifikacji

Uruchomienie RIDI Campus w 2019 roku potwierdza, że motywacja i podnoszenie kwalifikacji pracowników są jednym z ważnych celów firmy. W przyszłości będą tu przygotowywane różne oferty służące poszerzeniu wiedzy pracowników i promowaniu kształcenia zawodowego, co jednocześnie pozwoli zapewnić miejsca pracy i pozyskiwać młodą kadrę.

Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność za środowisko, zrównoważony rozwój, energooszczędna produkcja oraz tworzenie zrównoważonych produktów są dla Grupy RIDI niezmiernie ważne.

Od 2011 roku stowarzyszona firma BEK Killertal GmbH dostarcza nam energię z ciepłowni wykorzystującej biomasę, znajdującej się bezpośrednio przy terenie centrali firmy w Jungingen.  Dzięki temu wnosimy istotny i cenny wkład w zmniejszenie emisji CO2, a tym w ochronę klimatu.

Drukuj stronę